Video-ohjeisto

Tämä ohjeisto kokoaa tyylilliset ja tekniset ohjeet Helsingin kaupungin raakavideomateriaalin konseptoinnille sekä tuottamiselle.

Raakavideomateriaali on videomateraalia, joka on jaoteltu väljiin ja rauhallisesti editoituihin aihekokonaisuuksiin, joita on helppo hyödyntää monentyyppiseen videotuotantoon.

Raakavideomateriaali on kaikkien saatavilla ja se palvelee koko kaupungin visuaalista vistintää.

Valmis raakavideomateriaali löytyy osoitteesta materialbank.myhelsinki.fi

Kuvatarve / Brief

Uuden videomateriaalin tuottamisen yhteydessä on aina huomioitava kuvamateriaalin käytön tarve, eli mitä käyttötarkoitusta videomateriaalin tulee palvella ja mitä videolla halutaan viestiä.

Kuvatarpeen tulee selkeäati ilmetä briefistä, jonka videomateriaalin tilaava osapuoli toimittaa kuvaajalle.

Brändin ydin

Videomateriaalia luodessa on huomiotava Helsingin kaupungin brändin ydin, eli “One Hel of an Impact” -brändikolmio ja sen neljä kulmakiveä.

One Hel of an Impact:

 • Toimiva Helsinki
 • Muuttuva Helsinki
 • Kontrastien Helsinki
 • Omaperäinen Helsinki

Uuden videomateriaalin tulee käsitellä vähintään yhtä brändin kulmakivistä. Kulmakiviä voidaan tuoda videomateriaalissa esille myös useampia samanaikaisesti. Esimerkiksi kuvattava Helsinki voi samalla olla sekä toimiva että omaperäinen.

Avainteemat

Helsingin kaupungille on määritelty avainteemat erilaiset painopistealueet, joita painotetaan myös kuvallisessa viestinnässä. Avainteemat ja painopistealueet tulee ottaa huomioon videomateriaalin tuottamisen yhteydessä.

Helsingin avainteemoja ja painopistealueita ovat mm:

 • Smart city ja digitalisaatio
 • Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys
 • Innovaatiot ja kilpailukyky
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Koulutus ja osaaminen
 • Eriytymisen ehkäisy ja osallisuus
 • Kulttuuri ja taide
 • Muotoilu

Videomateriaalin kuva-aiheet voivat olla suppeita tai laajoja kaupunkilaisen perspektiivistä esiteltäviä teemoja kuten esimerkiksi “Helsingin luonnonläheisyys” (laaja aihe) tai “Olympiastadion” (spesifimpi ja suppeampi aihe).

Kuva-aiheissa tulee huomioida yllä mainitut Helsingin kaupungin brändin kulmakivet sekä avainteemat.

Kuva-aiheita voidaan muodostaa sisällyttäen Helsingin kaupungin brändin ytimen sekä avainteemat esimerkkivideoiden osoittamalla tavalla.

Esimerkkivideo 1
Helsingin luonnonläheisyys

Kuva-aihe:

 • Luonnonläheisyys

Brändikolmion kulmakivet:

 • Kontrastien Helsinki
 • Toimiva Helsinki

Avainteemat:

 • Kilpailukyky
 • Kestävä kehitys

Esimerkkivideo 2
Olympiastadion

Kuva-aihe:

 • Uudistettu Olympiastadion

Brändikolmion kulmakivet:

 • Muuttuva Helsinki
 • Toimiva Helsinki

Avainteemat:

 • Kilpailukyky
 • Muotoilu
Esimerkkivideo 1: Helsingin luonnonläheisyys
Esimerkkivideo 2: Olympiastadion

Kuvakokojen on hyvä vaihdella laajoista tiiviisiin, niin että materiaalin käyttäjän on helppo koostaa niistä omia kokonaisuuksiaan.

Laajat kuvat esittelevät missä ollaan. Puolikuvat esittelevät kaupunkilaisen kuvattavan aktiviteetin parissa. Lähikuvat esittelevät tekemisen kohteen.

Pyritään saamaan tunne, että tapahtumat näkyvät kaupunkilaisen silmin (poislukien ilmakuvat).

Laajakuva
Puolikuva
Lähikuva

Kamera saa olla liikkeessä ja elää ihmisten kanssa. Liikkeen tulee olla hallittua käsivaraa, liian heiluva ja tärisevä kuva ei ole hyväksyttyä. Käytä tarvittaessa vakaajaa tai gimbaalia. Vältetään kuitenkin täysin staattisia kuvia, ellei se ole jonkin efektin kannalta välttämätöntä.

Etenkin kaupungin eri alueita on upea avata ja näyttää ilmakuvin. Dronekuviakin kannattaa kuvata luovasti, ei pelkkiä mega-laajoja kuvia ylhäältä. Drone voi esimerkiksi seurata melojaa sivulta/edestä/takaa, jonne muuten on vaikea päästä kuvaamaan.

Muista noudattaa kuitenkin varovaisuutta ja Trafin sääntöjä.

Materiaalin koostaminen

Kuvattu materiaali koostetaan rauhalliseksi raakamateriaalikokonaisuudeksi.

Tavoitekesto

Isompien kokonaisuuksien olisi hyvä pysyä 5’00”-6’00” maksimikestossa, lyhyet ja selkeät voivat olla 1’30”-3’00” luokkaa.

Värikorjailu

Kuvan jälkitöissä kannattaa pysytellä luonnollisella linjalla. Ei käännetä sävyjä liiaksi, eikä lisätä tai poisteta värikylläisyyttä epärealistiseen suuntaan.

Äänen miksaus

Ääntä ei tarvitse kompressoida täysin tukkoon. Huiput -10dB riittää videoissa, joissa ääni on taustaelementtinä

Toimitettavan aineiston koko tulee olla 16:9 kuvasuhteella UHD 4K, eli 3840×2160. Tällä varmistetaan materiaalin pitkäaikainen käyttö ja skaalautuvuus pienennettäessä esimerkiksi HD-resoluutioon.

Valmiin toimitetun materiaalin tulee olla 25 fps. Kuvatessa on mahdollista käyttää tehokeinona ylinopeuskuvaa, mutta pyritään käyttämään tätä säästeliäästi. Ensisijaisesti käytetään normaalinopeutta.

Mikäli mahdollista, kuvauksen yhteydessä nauhoitetaan myös ääniraita. Tämä antaa ison lisäarvon videomateriaalille, kun saadaan aitoa äänimaisemaa mukaan.

Ihmisten kuvaaminen

Ihmisiä kuvattaessa tärkeintä on aitous. Niin ihmisissä kuin myös kuvattavissa tilanteissa. Esimerkisi aitoon kilpajuoksuaiheeseen tulisi kuvata oikeaa kilpajuoksijaa treenaamassa omassa treeniympäristössään tai oikeaa ostostilannetta kauppatorilla jne. Kuvataan tilanteita läheltä, jotta katsoja tuntisi olevansa niissä läsnä.

Kuvapankin monimuotoisuus

Ihmisten kuvaamisessa otetaan huomioon Helsingin eettiset periaatteet, joiden tulee näkyä kuvapankin monimuotoisuudessa sekä heijastua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden muodossa. Kaupungin toive on, että ihmisiä esittävissä kuvissa on moninaisuutta esimerkiksi ulkonäössä, iässä, taustassa, toimintakyvyssä, perhemuodoissa sekä sukupuolen moninaisuudessa.

Kuvausluvat

Kuva- ja videomateriaalin käytössä ja sen julkaisussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita. Kaikilta materiaalissa tunnistettavasti näkyviltä henkilöiltä tulee olla kirjallinen suostumus esiintymiselle valokuvissa ja videoissa. Mikäli materiaalissa näkyy tunnistamattomia henkilöitä kuvan taka-alalla epätarkkana, heiltä ei tarvitse erillistä kirjallista kuvauslupaa.

Sopimuspohjan toimittaa Helsingin kaupungin yhteyshenkilö. Sopimuksia on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sopimuspohjat voidaan toimittaa pdf:nä tai avoimessa word-muodossa, jolloin niihin voi tarvittaessa tehdä sopimuskohtaisia tarkennuksia. Mikäli kyseessä on alaikäinen henkilö tai huollettava, sopimuksen täyttää hänen puolestaan huoltaja. Täytetyt sopimukset skannataan ja toimitetaan projektin päätteeksi kaupungin yhteyshenkilölle arkistoitavaksi salatun yhteyden välityksellä.

Tarkennetut hakusanat

Mikäli toiveena on, että kuvattavien henkilöiden osalta materiaalipankissa käytetään jotain tiettyä hakusanaa, kuten esimerkiksi LGBTQI-hakusanaa, pyydetään sille erikseen suostumus kuvattavalta sekä kirjataan se sopimukseen.

Palkkionmaksu

Kuvattavien palkkionmaksusta, sen suuruudesta sekä siitä maksaako palkkiot kaupunki vai kuvaukset tuottava taho sovitaan etukäteen kaupungin kanssa projektikohtaisesti. Sopimuksesta tulee käydä ilmi esiintyykö henkilö korvauksetta vai maksetaanko kuvattavalle palkkio kuvauksesta. Sopimuksesta tulee myös käydä ilmi onko kyseessä palkka vai työkorvaus sekä sisältää ohjeet palkan tai työkorvauksen maksusta.
Materiaalin käyttötarkoitukset

Sopimukseen on tarkennettu kuvien ja videoiden mahdollisia käyttötapoja viestintä- ja markkinointiviestintätarkoituksiin. Tämän lisäksi sopimuksessa on maininta materiaalin latauksesta osaksi Helsingin kaupungin kuvapankkia (material bank.myhelsinki.fi), josta Helsingin kaupunki voi luovuttaa materiaalia käytettäväksi myös kolmansille osapuolille. Materiaalin mahdollinen käyttötarkoitus on hyvä käydä kuvattavien kanssa läpi sopimisen yhteydessä. Lisäksi kuvattaville tulisi toimittaa linkki materialbank.myhelsinki.fi:n käyttöehtoihin.

Materiaali ladataan kaupungin aineistopankkiin, jonne saat latauslinkin tilauksen yhteydessä. Ladattava tiedosto nimetään englanniksi teeman mukaisesti. Tarkka nimi varmistetaan tilaajalta.

Latauksen yhteydessä valmistaudu täyttämään seuraavat tiedot englanniksi:

Avainsanat, tuotantovuosi, vuodenaika, kaupunginosa, teema, videossa esiintyvän henkilön/henkilöiden nimi ja kuvaajan yhteystiedot.

Jakeluformaatti

 • H264
 • Bitrate 48Mbps
 • 3840×2160
 • Stereo AAC tai MP3, 320kbps