Skyltanvisningar

Helsingfors stads skyltar grundar sig på elementen i Helsingfors stads visuella identitet. Helsingfors inramade logotyp, färger och typografi binder skyltarna till en synlig och enhetlig del av varumärket Helsingfors.

Helsingfors inramade logotyp syns tydligt som en del av skyltarna på de första kontaktytorna på byggnader och platser.

Helsingfors inramade logotyps primära funktion är att berätta att det är fråga om Helsingfors stads objekt.

Etablerade byggnader och platser kan i stället för Helsingfors inramade logotyp ha en egen inramad logotyp som en del av skyltarna. Sådana objekt är bl.a.  Centrumbiblioteket Ode och stadshuset.

Helsingfors inramade logotyp.
Tvåspråkig inramad logotyp.
Trespråkig inramad logotyp.

Typografin i Helsingfors stads skyltar grundar sig på typografin i Helsingfors stads visuella identitet.

I skyltarna används, till skillnad från den övriga visuella identiteten, endast ett snitt, Helsinki Grotesk Medium.

Helsinki Grotesk Medium är till tjockleken optimalt med tanke på skyltarna.

Karaktärskarta med snittet Helsinki Grotesk Medium.
Exempel av de olika Helsinki Grotesk snitten.

I skyltarna ska man i första hand använda svart och/eller vit färg ur Helsingfors stads färgpalett. På det här sättet säkrar du en tillräcklig upplösning och läsbarhet i skyltarna.

Materialen som används i skyltarna bestäms enligt byggnaden eller objektet. Färgen i skyltarnas grafiska element ska väljas så att skillnaden i förhållande till bottenfärgen är tillräcklig.

Andra färger ur Helsingfors stads färgpalett bör användas med måtta.

Exempel av svart och vit kombination.
De olika färgerna i paletten och huruvida vit eller svart text skall användas på dem.

Några exempel (tryck “ladda piktogrammer” för att se mer)

Signalpiktogrammen är en viktig del av Helsingfors stads visuella identitet. Tillsammans med den övriga identiteten bildar de en helhet som är en del av den fungerande staden.

Alla viktiga objekt förses med signalpiktogram. Signalerna är enklare att förstå då signalobjekten presenteras med hjälp av både text och bildsymboler. Det lönar sig att utnyttja piktogram istället för olika språkversioner. Piktogrammen ska vara så enkla och lättförståeliga som möjligt.

Om det i samma signal finns funktionellt sammankopplade piktogram placeras de i samma ram eller bredvid varandra.

Ladda piktogrammer

Helsingfors stad har utöver de egentliga signalpiktogrammen också:
❷ illustrationsikoner, som kan utnyttjas som stöd för texten och för att illustrera presentationer eller publikationer, de används inte i signaler, finns på brand.hel.fi/sv/ikoner-och-piktogram och

❸ användargränssnittsikoner > https://hds.hel.fi/

Signalpiktogrammen ska vara förståeliga, tydliga och tillgängliga, om dessa finns ytterligare information på: https://www.tillganglighetskrav.fi/om-webbtillganglighet/

Helsingfors ❶ signalpiktogram grundar sig på allmänt använda internationella märken och Helsingfors visuella identitet.

Signalpiktogrammen används i all vägledning vid staden. Befintliga standardiserade versioner av dessa ska användas alltid då det är möjligt. Piktogrammen stöder snabbt uppfattande av ett meddelande och hjälper också människor som inte talar språket att uppfatta meddelandet. Filer överförs för närvarande till brand.hel.fi och utbudet ökar kontinuerligt.

Om ett för ändamålet lämpligt piktogram inte finns att få, kan ett sådant skapas. Då du skapar nya piktogram, sträva alltid att skapa symboler som stämmer överens med allmänna standarder och är förståeliga (tillgängliga).

I Adobe Illustrator finns en mall för Helsingfors stads signalpiktogram. Den innehåller färdigt planeringsmallarna och färgerna.

Esimerkkejä opastepiktogrammeista ja niiden nimeämisestä


HKI_pida_koira_kytkettyna

OBS! Tiedostojen nimeämisessä käytetään alaviivaa (_) sanojen väleissä. Nimissä ei saa käyttää Ä eikä Ö -kirjaimia.

Tiedoston nimessä pitää olla myös tiedostomuoto (esimerkiksi png) ennen pistettä, jotta tiedostomuoto näkyy kaikissa laitteissa.

Esimerkkejä kuvitusikoneista

Esimerkkejä käyttöliittymäkuvakkeista

Skyltikonerna kan användas bland texten, varvid ikonerna storlek ändras så att den stämmer i förhållande till texten (A).

Alternativt kan skyltikoner användas som egna separata element, varvid deras storlek bestäms enligt det givna skyddsområdet. (B, C).

Användning av både skyltikoner och text.

Om skyltarna är mångspråkiga ska de olika språken placeras på egna rader. (A, B).

Om textinnehållet på skylten är särskilt omfattande, kan de olika språken grupperas i egna spalter (C).

Flerspråkiga skyltar.

Helsingfors stads uteskyltar består av den inramade logotypen och en textdel som placeras under den.

Under Helsingfors inramade logotyp är det möjligt att placera platsens namn eller beskrivning och gatuadress.

I användningen av Helsingfors inramade logotyp ska skyddsområdet (se Logotypens skyddsområde) som fastställts för den beaktas.

Uteskyltens storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta.

Under Helsingfors inramade logotyp kan också placeras endast en gatuadress.

Då en byggnad eller en plats som förses med skyltar har ett etablerat namn bland stadsborna kan Helsingfors inramade logotyp ersättas med en egen inramad logotyp för byggnaden eller platsen.

Den inramade logotypen kan också användas utan textdel under logotypen.

Språken på Helsingfors inramade logotyp bestäms enligt språken för användargruppen i bygganden eller objektet.

Exempelvis i en finsk skola är det motiverat att använda den finska logotypen på skyltarna.

Uteskyltar och dess marginaler.
Uteskyltar och dess marginaler.
Uteskyltar och dess marginaler.
Uteskylt och dess marginaler.
Uteskylt och dess marginaler.

Vånings- och huvudskyltarna består av våningsnummer, av skyltens textdel och av planritningen.

I positioneringen av elementen i en skylt ska man se till att avståndet mellan elementen är tillräckligt. Det rekommenderade avståndet för elementen grundar sig på skyddsområdet för Helsingfors inramade logotyp.

Vånings- och huvudskyltarnas storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta.

Våningsskyltarna innehåller skyltinformationen för minst en våning. Huvudskylten är en mera omfattande samling av hela byggnadens eller platsens skyltinformation.

Vånings- och huvudskyltarna kan alternativt förverkligas också så att varje informationselement placeras på en egen botten.

Ladda våningsskyltarna (.idml, .indd)

Våningsskylt.
Våningsskylt med flera våningar.
Våningsskylt med flera våningar.

Riktningsskyltarna består av en textdel och skyltikoner.

Skyltikonerna kan placeras så att de blir en del av texten, varvid deras storlek bestäms enligt storleken på texten som används.

I riktningsskyltarna ska texten placeras på motsatta sidan i förhållande till pilen som visar riktningen.

Riktningsskyltarnas storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta.

Skyltikoner kan användas i riktningsskyltar också fritt från texten på egna ytor. Skyltikonernas storlek bestäms då enligt det skyddsområde som definierats för dem.

Då textdelen är avskild från skyltikonen ska texten alltid justeras till vänstra kanten.

Om riktningsskyltarna är mångspråkiga placeras varje språk på en egen rad.

Ladda riktningsskyltarna (.idml .indd)

Riktningsskyltar.
Riktningsskyltar.
Riktningsskyltar.

Lokalskyltarna förverkligas enligt principerna för riktningsskyltarna så att de justeras till vänster, varje språk på en egen rad.

Alternativt kan lokalskyltarna också förverkligas centraliserat.

Lokalskyltarnas storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta.

Ladda lokalskyltarna (.idml, .indd)

Lokalskyltar.

Ikonlokalskyltarna förverkligas i kvadratformat i enlighet med ikonernas färdiga skyddsområde.

Ikonlokalskyltarnas storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta. Ikonlokalskyltarna ska till storleken vara ens med lokalskyltarna.

Se: https://brand.hel.fi/sv/skyltanvisningar/#skyltikoner

Ikonlokalskylt.
Ikonlokalskylt.

Våningsnummerskyltarna förverkligas i kvadratformat så att våningsnumret placeras i mitten av ytan.

I positioneringen av numret ska uppmärksamhet fästas vid minimimarginalen i övre och nedre delen av ytan.

Våningsnummerskyltarnas storlek bestäms enligt storleken av och innehållet i objektets skyltyta.

Ladda våningsnummerskyltarna (.idml, .indd)

Våningsnummerskylt med marginal.
Våningsnummerskylt.
Våningsnummerskylt.
Våningsnummerskylt.
Utomhusskyltning
Utomhusskyltning
Huvudskyltning
Huvudskyltning
Våningsskyltning / hisskyltning / våningsnummer
Våningsskyltning / hisskyltning / våningsnummer
Våningsskyltning
Våningsskyltning
Riktningsskyltning
Riktningsskyltning
Riktningsskyltning
Riktningsskyltning
Riktningsskyltning (stående)
Riktningsskyltning (stående)
Riktningsskyltning (neonljus)
Riktningsskyltning (neonljus)
Utrymmesskyltning
Utrymmesskyltning
Utrymmesskyltning (fristående)
Utrymmesskyltning (fristående)
Utrymmesskyltning (tejpat på glas)
Utrymmesskyltning (tejpat på glas)
Ikonskyltning (bokstäver)
Ikonskyltning (bokstäver)
Ikonskyltning
Ikonskyltning
Ikonskyltning (neonljus)
Ikonskyltning (neonljus)
Ikonskyltning (neonljus)
Ikonskyltning (neonljus)
Ikonskyltning (neonljus)
Ikonskyltning (neonljus)