Logotyp

Beskrivning av logotypen

Emblemet är ett registrerat varumärke som kallas Helsingfors inramade logotyp.

Helsingfors logotyp består av texten Helsinki skrivet med typsnittet Helsinki Grotesk och som är inramad av en form härledd ur Helsingfors stads vapen. Med bestämda proportioner och placering bildar helheten Helsingfors officiella logotyp. Originalfiler för Helsingfors inramade logotyp kan laddas nere på den här sidan, man får inte skapa nya logotyper.

I den internationella visuella kommunikationen och marknadsföringen använder staden alltid Helsingfors inramade logotyp. I material som är gemensamt för staden och dess samarbetspartner används vanligen den svarta eller vita versionen av logotypen.

Det är viktigt att notera tvåspråkigheten och att Helsingfors därför har en tvåspråkig och en svenskspråkig version av logotypen. Den tvåspråkiga versionen används endast i tvåspråkigt material eller i situationer där tvåspråkigheten är tydligt representerad. Den svenskspråkiga versionen används i situationer och material som är enbart på svenska.

Ladda ner logotyppaket (.pdf, .png)

Ladda ner denna sida (.pdf)

Helsingfors inramade logotyp
Helsingfors inramade logotyp
Tvåspråkig version
Tvåspråkig version
Svenskspråkig version
Svenskspråkig version

Logotypens struktur

Man får använda enbart origonalfilerna av den inramade logotypen. Det är förbjudet att på något annat sätt bearbeta, tänja eller framhäva logotypen.

Helsingfors inramade logotyp har en definierad form. Textens förhållande till ramen är fastställd och bygger på de anvisningar som presenteras här. Bredden på bokstaven H bestämmer textloggans avstånd till ramen.

Det har inte bestämts någon maximal storlek för den inramade logotypen. Minimistorleken är fastställd till 25 mm (emblemets bredd). Då man gör en logotyp i liten storlek är det viktigt att se till att logotypen kan kännas igen och är lättläst. I digitala tillämpningar rekommenderas minimistorleken 200 pixlar (bredd). Även i dessa situationer bör man försäkra sig om den optimala storleken per tillämpning.

Placeringen av textloggan inom emblemets ram är standardiserad.
Placeringen av textloggan inom emblemets ram är standardiserad.
Helsinki logons minimistorlek.
Minimistorlek
Tjockleken på ramens streck fastställs enligt bokstaven H.
Tjockleken på ramens streck fastställs enligt bokstaven H.

Logotypens skyddsområde

Då man använder loggan ska man iaktta det skyddsområde som bestämts för det inramade den. Skyddsområdet är ett bestämt område runt loggan inom vilket inga andra element får finnas.

Skyddsområdet fungerar även som marginal. Höjden på bokstaven H bestämmer marginalen. Intill visas alternativ placering av Helsingfors inramade logotypen i förhållande till formatet.

Skyddsområdet för det inramade logotypen bestäms enligt bokstaven H. Skyddsområdet är höjden på bokstaven H mätt från emblemets yttersta punkter i varje riktning.
Skyddsområdet för det inramade logotypen bestäms enligt bokstaven H. Skyddsområdet är höjden på bokstaven H mätt från emblemets yttersta punkter i varje riktning.
Absolut minimiskyddsområde då loggan används i litet format.
Absolut minimiskyddsområde då loggan används i litet format.
Logons marginaler
Marginaler
Alternativ placering av emblemet
Alternativ placering av emblemet

Felaktig användning av logotypen

Endast originalfiler för loggan  får användas. Det är förbjudet att bearbeta, tänja eller framhäva loggan.

Den inramade logotypen ska användas med eftertanke och ändamålsenligt. Intill visas felaktiga och förbjudna användningssätt.

1, 2, 3. Logotypen kan inte urskiljas från bakgrunden (otillräcklig kontrast).

4. Logotypen placerad på ett annat löst element.

5. Logotypens dimensioner har förvrängts.

6. Logotypen är omvänd.

7. Logotypen placerad inuti ett annat element.

8. Logotypens ram och textlogga i olika färger.

9, 10. Logotypen är täckt av färg.

11, 12. Användning av effekter såsom skugga, glans och övriga 3D-effekter.

13. Logotypens kvalitet är inte tillräcklig.

14. Tvåspråkig logotyp i ett enspråkigt material.

Ett rutnät av exempel som demonstrerar felaktig användning av logon.

Helsingforsloggans språkversioner

Helsingfors inramade logotyp används först och främst i sin grundläggande form.

Det är möjligt att skapa olika språkversioner av Helsingfors inramade logotyp, om det behövs. Man får skapa nya språkversioner endast i enlighet med den bifogade animationen.

Den svenskspråkiga versionen används enbart i samband med svenskspråkigt material och svenskspråkiga organisationer. Den tvåspråkiga versionen används enligt behov i tvåspråkigt material.

Om det i den internationella marknadsföringen är nödvändigt att föra fram Helsingfors geografiska läge kan man använda en ram med tillägget Finland.
Om det i den internationella marknadsföringen är nödvändigt att föra fram Helsingfors geografiska läge kan man använda en ram med tillägget Finland.