Opasteohjeet

Helsingin kaupungin opasteet perustuvat Helsingin kaupungin visuaalisen identiteetin elementteihin. Helsinki-kehystunnus, värit ja typografia sitovat opasteet näkyväksi ja yhtenäiseksi osaksi Helsinki-brändiä.

Helsinki-kehystunnus näkyy vahvasti osana opasteita rakennusten ja paikkojen ensimmäisessä kosketuspinnassa.

Helsinki-kehystunnuksen ensisijainen funktio on kertoa, että kyseessä on Helsingin kaupungin kohde.

Vakiintuneilla rakennuksilla ja paikoilla voi olla Helsinki-kehystunnuksen sijaan oma kehystunnus osana opasteita. Tällaisia kohteita ovat mm. Kaupunginkirjasto Oodi ja Kaupungintalo.

Helsingin kehystunnus.
Kaksikielinen kehystunnus.
Kolmekielinen kehystunnus.

Helsingin kaupungin opasteiden typografia pohjautuu Helsingin kaupungin visuaalisen identiteetin typografiaan.

Poiketen muusta visuaalisesta identiteetistä, opasteissa on käytössä ainoastaan yksi leikkaus Helsinki Grotesk Medium.

Helsinki Grotesk Medium on paksuudeltaan optimaalinen opasteita ajatellen.

Helsinki Grotesk Medium merkkikartta.
Helsinki Groteskin leikkaudet.

Helsingin kaupungin väripaletista opasteissa tulee käyttää ensisijaisesti mustaa ja/tai valkoista väriä. Näin varmistat opasteissa vaadittavan erottuvuuden ja luettavuuden.

Opasteissa käytettävät materiaalit määräytyvät rakennuksen tai kohteen mukaan. Opasteiden graafisten elementtien väri on valittava niin, että ero pohjamateriaaliin on riittävä.

Helsingin kaupungin väripaletin muita värejä on käytettävä harkiten.

Mustaa ja valkoinen väripaletti.
Väripaletti.

Muutamia esimerkkejä (lataamalla opastepiktogrammit näet ja saat käyttöösi niitä huomattavasti enemmän)

Opastepiktogrammit ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin visuaalista ilmettä. Yhdessä muun ilmeen kanssa, ne muodostavat kokonaisuuden joka on osa toimivaa kaupunkia.

Kaikki tärkeät kohteet opastetaan opastepiktogrammeilla. Opasteita on helpompi ymmärtää, kun tekstin ohella opastekohteet esitetään kuvasymboleilla. Eri kieliversioiden sijaan kannattaa hyödyntää piktogrammeja. Piktogrammien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotajuisia.

Mikäli samassa opasteessa on toiminnallisesti toisiinsa liittyviä piktogrammeja, ne sijoitetaan (tyypillisesti vierekkäin) samaan kehykseen tai muuten selkeästi vierekkäin.

(päivitetty 5/2021)

Lataa opastepiktogrammit

Helsingin kaupungilla on varsinaisten opastepiktogrammien lisäksi myös:
❷ kuvitusikoneita, joita voidaan käyttää tekstin tukena kuvittamaan esityksiä tai julkaisuja, niitä ei käytetä opasteissa, löytyvät ositteesta brand.hel.fi/kuvituskuva-ikonit ja

❸ käyttöliittymäkuvakkeet > https://hds.hel.fi/

Opastepiktogrammien tulee olla ymmärrettäviä, selkeitä ja saavutettavia, näistä löytyy lisätietoa osoitteesta: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/tietoa-saavutettavuudesta/

Helsingin ❶ opastepiktogrammit perustuvat yleisesti kansainvälisesti käytettyihin merkkeihin sekä Helsingin visuaaliseen ilmeeseen.

Opastepiktogrammeja käytetään kaupungin kaikessa opastuksessa. Näistä tulee käyttää olemassa olevia, standardoituja versioita, aina kun mahdollista. Piktogrammit tukevat nopeaa viestin hahmottamista ja auttavat myös kieltä osaamattomia saavuttamaan viestin. Tiedostoja lisätään sekä parannetaan esteettömyyden kannalta ja valikoima kasvaa jatkuvasti, joten uusimmat tiedostot kannattaa ladata tältä sivulta.

Jos tarkoitukseen sopivaa piktogrammia ei valikoimasta löydy, voidaan sellainen tehdä. Uusia piktogrammeja tehdessä, pyri aina luomaan yleisien standardien mukaisia ja ymmärrettävia (saavutettavia) symboleita.

Helsingin kaupungille on suunniteltu opastepiktogrammeja varten Adobe Illustratorpohja, jossa on valmiina mallien suunnittelupohjat ja värit.

Esimerkkejä opastepiktogrammeista ja niiden nimeämisestä


HKI_pida_koira_kytkettyna

HUOM! Tiedostojen nimeämisessä käytetään alaviivaa (_) sanojen väleissä. Nimissä ei saa käyttää Ä eikä Ö -kirjaimia.

Tiedoston nimessä pitää olla myös tiedostomuoto (esimerkiksi png) ennen pistettä, jotta tiedostomuoto näkyy kaikissa laitteissa.

Esimerkkejä kuvitusikoneista

Esimerkkejä käyttöliittymäkuvakkeista

Opastepiktogrammeja voidaan käyttää tekstin seassa, jolloin symbolit skaalataan tekstin koon mukaiseksi (A).

Vaihtoehtoisesti opastepiktogrammeja voidaan käyttää omina irrallisina elementteinä, jolloin niiden koko määräytyy valmiiksi määritetyn suoja-alueen mukaisesti (B, C). (Huom. esimerkeissä voi näkyä myös ns. vanhoja kuvia, joten lataa aina uusimmat tiedostot, jotta saat myös mahdollisesti päivittyneet kuvat käyttöösi.

Typografian ja ikonien yhteiskäyttö.

Opasteiden ollessa monikielisiä, eri kielet tulee asemoida omille riveilleen (A, B).

Opasteen tekstisisällön ollessa huomattavan laaja, eri kielet voidaan ryhmitellä omille palstoilleen (C).

Opasteiden monikielisyys.

Helsinki-kehystunnus (logo) on ensisijainen tapa toteuttaa opaste.

On tärkeää, että rakennuksissa, joissa on Helsingin kaupungin toimintaa se merkitään julkisivuun selkeästi Helsinki-kehystunnuksella. Helsingin kehystunnuksen merkitys korostuu, kun rakennuksessa on useita toimijoita. Koko riippuu rakennuksen mahdollistamasta tilasta, sijoituskorkeudesta ja voi vaihdella.

Helsingin kaupungin rakennusten ulko-opasteet koostuvat Helsinki-kehystunnuksesta (logosta) sekä tarvittaessa sen yhteyteen sijoitettavasta, paikan toimintaa kuvaavasta tekstiosasta.

VINKKI: Helsinki-kehystunnusta (logoa) voidaan käyttää ilman sen alle tai viereen sijoitettavaa täydentävää tekstiosaa. Tarvittaessa Helsinki-kehystunnuksen yhteyteen voidaan sijoittaa paikan nimi tai kuvaus ja/tai katuosoite (esimerkkikuva rakennuksesta tulossa).

Jos kyseessä on lakisääteinen osoitekilpi, tulee pelastusviranomaisen määräykset ottaa huomioon. (esimerkkikuva tulossa)

Ulkotilojen teippaukset

Teippausten yhteydessä voidaan käyttää kuvituskuva-ikoneita kuvittavana elementtinä tai piktogrammeja osana varsinaista opastusta.

Valo-opasteet

Julkisivuissa kuten valo-opasteissa käytetään monikielistä Helsinki-kehystunnusta (logoa) riippumatta toimialasta. Kaksikielistä Helsinki-kehystunnusta käytetään ainoastaan kyseisen tunnuksen käyttöohjeistuksen mukaan. (esimerkkikuva terveysasemasta, jossa logo näkyvillä tulossa)

POIKKEUKSET

Kun opastettavalla rakennuksella tai paikalla todella vahva vakiintunut erisnimi, voidaan niissä tapauksissa Helsinki-kehystunnuksen sisälle kirjoittaa paikan erisnimi. (esim. Oodi ja saaret)

Päivitetty 10/2021

Ulko-opaste ja marginaalit.
Helsinki-kehystunnus (logo) ja sen yhteyteen sijoitettu lisätieto.
Ulko-opaste ja marginaalit.
Kaksikielinen tunnus, jonka yhteydessä osoitetiedot.
Ulko-opaste ja marginaalit.
Poikkeuksena vakiintunet erisnimet kuten Oodi.
Ulko-opaste ja marginaalit.
Kolmikielinen erisnimi.

Kerros- ja pääopasteet koostuvat kerrosnumerosta, opasteen tekstiosasta ja pohjapiirustuksesta.

Opasteen elementtien asemoinnissa tulee huomioida riittävä etäisyys toisiinsa nähden. Suositeltava elementtien etäisyys pohjautuu Helsinki-kehystunnuksen suoja-alueeseen.

Kerros- ja pääopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan.

Kerrosopasteet pitävät sisällään vähimmillään yhden kerroksen opasteinformaation. Pääopaste on laajempi kooste koko rakennuksen tai paikan opasteinformaatiosta.

Kerros- ja pääopasteet voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös niin, että jokainen informaatioelementti asemoidaan omaan pohjaan.

Lataa kerrosopasteet (.idml, .indd)

Kerrosopaste.
Kerrosopaste kolmella kerroksella.
Kerrosopaste kolmella kerroksella.

Suuntaopasteet koostuvat tekstiosasta ja opastepiktogrammeista.

Opastepiktogrammit voidaan sijoittaa ns. osaksi tekstiä, jolloin niiden koko määräytyy käytettävän tekstin koon mukaan.

Suuntaopastessa teksti tulee asemoida vastakkaiselle puolelle suuntaa osoittavaan nuoleen nähden.

Suuntaopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan.

Opastepiktogrammeja voidaan käyttää suuntaopasteissa myös irrallaan tekstistä omilla pinnoillaan. Tällöin opastepiktogrammeien koko määräytyy niille määritellyn suoja-alueen mukaan.

Teksiosan ollessa irrallaan opastepiktogrammeista, tulee teksti tasata aina vasempaan reunaan.

Suuntaopasteiden ollessa monikielisiä, kukin kielistä asemoidaan omalle rivilleen.

Lataa suuntaopasteet (.idml, indd)

Suuntaopasteet.
Suuntaopasteet.
Monikielinen suuntaopaste.

Tilaopasteet toteutetaan suuntaopasteiden periaatteiden mukaisesti vasemmalle tasattuna, kukin kielistä asemoituna omalle rivilleen.

Vaihtoehtoisesti tilaopasteet voidaan toteuttaa myös keskitettynä.

Tilaopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan.

Lataa tilaopasteet (.idml, indd)

Tilaopasteet

Kuvalliset opasteet toteutetaan piktogrammien valmiin suojaalueen mukaisesti neliöformaattiin.

Piktogrammiopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon mukaan. Piktogrammiopasteiden tulee olla kooltaan linjassa tilaopasteiden kanssa.

Katso: https://brand.hel.fi/opasteohjeisto/#opastepiktogrammit

Ikonitilaopaste.
Ikonitilaopaste.

Kerrosnumero-opasteet toteutetaan neliöformaattiin asemoiden kerronumero keskelle pintaa.

Numeron asemoinnissa tulle huomioida pinnan ylä- ja alaosan minimimarginaali.

Kerrosnumero-opasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan.

Lataa kerrosnumero-opasteet (.idml, indd)

Kerrosnumero-opaste marginaalilla.
Kerrosnumero-opaste.
Kerrosnumero-opaste.
Kerrosnumero-opaste.
Ulko-opaste
Ulko-opaste
Pääopaste
Pääopaste
Kerrosopaste / hissiopaste / kerrosnumero-opaste
Kerrosopaste / hissiopaste / kerrosnumero-opaste
Kerrosopaste
Kerrosopaste
Suuntaopaste
Suuntaopaste
Suuntaopaste
Suuntaopaste
Suuntaopaste (vapaasti seisova)
Suuntaopaste (vapaasti seisova)
Suuntaopaste (neonvalo)
Suuntaopaste (neonvalo)
Tilaopaste
Tilaopaste
Tilaopaste (vapaasti seisova)
Tilaopaste (vapaasti seisova)
Tilaopaste (teippaus lasiin)
Tilaopaste (teippaus lasiin)
Ikonitilaopaste (irtokirjaimet)
Ikonitilaopaste (irtokirjaimet)
Ikonitilaopaste
Ikonitilaopaste
Ikonitilaopaste (neonvalo)
Ikonitilaopaste (neonvalo)
Ikonitilaopaste (neonvalo)
Ikonitilaopaste (neonvalo)
Ikonitilaopaste (neonvalo)
Ikonitilaopaste (neonvalo)