Brändiarkkitehtuuri

Yhteinen Helsinki on kaikkien meidän jaettavissa ja määriteltävissä – kaupunkilaisina ja kaupunkiorganisaationa. Olemme kaikki aktiivisia toimijoita Helsingin laajan sateenvarjon alla. Hyödymme Helsingistä yhdessä ja vaikutamme yhdessä siihen miltä Helsinki tuntuu, miten Helsinki koetaan ja minkälaisia tarinoita Helsingistä kerrotaan. 

Brändiarkkitehtuurin perustehtävä on tukea meitä kaikkia matkalla kohti tätä visiota. Helsingin brändin sekä visuaalisen ilmeen pitkäjänteisen kehittämisen ja jalkautustyön tavoitteena on vahvistaa kaupungin toimijoiden tunnistettavuutta, mielikuvaa kaupungista yhtenäisenä toimijana ja kaupungin kansainvälistä vetovoimaa. 

Helsingin kaupunkiorganisaation brändiarkkitehtuuri perustuu hybridimalliin. Yhteys emobrändiin eli Helsinkiin ilmaistaan eri tavoin eri konteksteissa. Näitä tapoja kuvataan brändiarkkitehtuurin tasoilla. 

Helsingin kaupunkiorganisaatio on muodoltaan monisyinen ja kompleksi. Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt kattavat äärimmäisen laajan toimintojen kirjon. 

Hybridimalli mahdollistaa koko kirjavan ja monialaisen organisaation tuomisen Helsingin brändin piiriin, kullekin toimijalle luontevalla tavalla.  

Helsingin brändiarkkitehtuuri muodostuu kahdesta eri tasosta, joilla Helsinki-brändiä toteutetaan: 

Taso 1: Helsingin ytimellisten palveluiden taso 

Taso 2: Valintojen taso 

Helsingin ytimellisten palveluiden taso 

Taso 1 edustaa helsinkiläiselle kaupunkilaisen elämän perustarpeita: kattoa pään päällä, terveyttä, liikuntaa, perheen perustamista, koulutusta, toimeentuloa, kulttuuria ja logistiikkaa. Se edustaa myös demokratiaa ja hyvää johtamista. 

Mitä tarkoittaa käytännössä? 

Tason 1 toimijat toteuttavat visuaalisia identiteettejään ja viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti, mikä tarjoaa runsaasti luovan ilmaisun mahdollisuuksia laadukkaaseen, raikkaaseen ja erottuvaan viestimiseen.  

Visuaalisesti tunnistettava ja yhtenäinen Helsinki-brändi hyödyttää kaikkia, niin kaupunkiorganisaation eri toimijoita, kuin myös kaupunkilaisia. Yhtenäisellä, mutta omaäänisellä ilmaisulla toimijoilla on mahdollisuus luoda lisää syvyyttä ja nyansseja Helsinki-brändiin, ja vahvistaa mielikuvia mitä brändiin liittyy. 

Kuka toteuttaa? 

Keskushallinto, liikelaitokset ja kaikki 4 toimialaa (kulttuuri ja vapaa-aika, kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, sosiaali- ja terveystoimi) 

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt, poislukien markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt sekä säätiöiden hallinnoimat kulttuurin ja vapaa-ajan kilpailluilla markkinoilla toimivat brändit, joille on jo kertynyt merkittävää brändiarvoa omina brändeinään ja joiden erottuvuus edellyttää omaa identiteettiä. 

Katso asetteluohjeet Helsinki-kehystunnusosiosta (linkki)

Typografia 

Tasolla 1 toimijat kirjoittavat nimensä Helsingin visuaaliseen ilmeeseen kuuluvalla Helsinki Groteskilla ja käyttävät visuaalisen ilmeen ja viestinnän sovelluksissa nimensä ohella aina myös Helsinki -kehystunnusta. 

Tasolla 1 toimijat käyttävät visuaalisen ilmeen ja viestinnän sovelluksissa Helsingin visuaaliseen ilmeeseen kuuluvaa Helsinki Grotesk -fonttia eri leikkauksineen tai Arial-fonttia. 

Värit 

Tasolla 1 toimijat käyttävät Helsingin visuaaliseen ilmeeseen kuuluvaa väripalettia, mistä he voivat valita omaan toimintaan parhaiten soveltuvat värit. 

Ikonit ja informaatiografiikka 

Helsingin visuaaliseen ilmeeseen on määritelty tyylit ikoneille ja informaatiografiikalle, mitä tason 1 toimijat voivat hyödyntää visuaalisessa viestinnässään. 

Koromuodot 

Osa Helsingin visuaalista ilmettä ovat koromuodot, joilla voi jakaa sovellusten pintoja ja tuoda niihin visuaalisuutta ja Helsingin brändin mukaista tunnistettavuutta. 

Valokuvat ja kuvitukset 

Helsingin visuaaliseen ilmeeseen on ohjeistettu valokuvat ja kuvitukset, joilla toimijan on mahdollista luoda omaa toimintaa parhaiten tukevia, omaäänisiä ja muista kaupungin toimijoista erottuvia visuaalisia identiteettejä ja viestintää. 

1-5: Vahvistaa kaupungin toimijoiden tunnistettavuutta ja  

mielikuvaa kaupungista yhtenäisenä toimijana. 

6: Antaa toimijalle mahdollisuuden omaääniseen ja muista kaupungin toimijoista erottuvaan visuaaliseen ilmeeseen ja viestintään. 

Tason 1 toteuttaminen on ohjeistettu yksityiskohtaisesti ja kattavasti Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeistossa osoitteessa brand.hel.fi 

Esimerkkejä tason 1 toteutuksista 

Kulttuurin kummilapset 

Kulttuurin kummilapset on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hanke, joka toteuttaa visuaalista ilmettään ja viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. 

Tunnus  

Sovelluksissa käytetään Helsinki-kehystunnusta. Hankkeen nimi on kirjoitettu Helsinki Grotesk -fontilla. 

Värit 

Helsingin väreistä valittu, omaan toimintaan soveltuva väripaletti 

Typografia 

Helsinki Grotesk eri leikkauksineen 

Valokuvat 

Visuaaliseen ilmeeseen on luotu oma valokuvatyyli, mikä on tunnistettava ja erottuva. 

Palvelukeskus Helsinki 

Palvelukeskus Helsinki on keskushallinnon alla toimiva liikelaitos, joka toteuttaa visuaalista ilmettään ja viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. 

Tunnus  

Sovelluksissa käytetään Helsinki-kehystunnusta. Toimijan nimi on kirjoitettu Helsinki Grotesk -fontilla. 

Värit 

Helsingin väreistä valittu, toimintaa tukeva rikas väripaletti 

Typografia 

Helsinki Grotesk eri leikkauksineen 

Kuvitukset 

”Tyrsky” -koromuodot sovellusten pintoja jakavina elementteinä 

Valokuvat 

Visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään kontekstiin sopivia valokuvia. 

Pelastuslaitos  

(kuvitteellinen esimerkki mahdollisesta toteutuksesta) 

Pelastuslaitos on kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva organisaatio, joka toteuttaa visuaalista ilmettään ja viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. 

Tunnus  

Sovelluksissa käytetään Helsinki-kehystunnusta. Toimijan nimi on kirjoitettu Helsinki Grotesk -fontilla. 

Värit 

Helsingin väreistä valittu, toiminnan luonteeseen sopiva niukka väripaletti 

Typografia 

Helsinki Grotesk eri leikkauksineen 

Kuvitukset 

”Perus” -koromuodot sovellusten pintoja jakavina elementteinä 

Valokuvat 

Visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään kontekstiin sopivia valokuvia. 

Helsingin kaupunginkirjasto 

Helsingin kaupunginkirjasto on osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuutta, joka toteuttaa viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. 

Tunnus  

Sovelluksissa käytetään Helsinki-kehystunnusta. Kirjaston nimi on kirjoitettu Helsinki Grotesk -fontilla. 

Värit 

Helsingin väreistä valittu, omaan toimintaan soveltuva väripaletti 

Typografia 

Helsinki Grotesk eri leikkauksineen 

Helsingin uusivuosi 

Helsingin uusivuosi on Helsingin tapahtumasäätiön tuottama tapahtuma, joka toteuttaa visuaalista ilmettään ja viestintäänsä Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. 

Tunnus  

Sovelluksissa käytetään Helsinki-kehystunnusta. Tapahtuman nimi on kirjoitettu Helsinki Grotesk -fontilla. 

Värit 

Helsingin väreistä valittu, tapahtuman luonteeseen sopiva rikas väripaletti 

Typografia 

Helsinki Grotesk eri leikkauksineen 

Kuvitukset 

Oma kuvitustyyli, millä viestitään tapahtuman iloista tunnelmaa omaäänisellä ja erottuvalla tavalla 

Valokuvat 

Viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään kontekstiin sopivia valokuvia. 

Taso 2 Valintojen ja yhteistyön taso 

Taso 2 edustaa kaupunkilaiselle tarpeita, joiden täyttämiseen on useita vaihtoehtoja. Helsingin rooli on tukea ja ylläpitää valintojen vapautta. 

Mitä tarkoittaa käytännössä? 

Tason 2 toimijat toteuttavat omia visuaalisia identiteettejään ja viestintää, mihin Helsinki-yhteys muodostetaan Helsinki 

  • kehystunnuksella ja siihen liitetyllä sanallisella muotoilulla.  

Käytettäviä muotoiluja ovat “Rakkaudella Helsinki”, “Yhteistyössä Helsinki” ja “Tukijana Helsinki”, ja niiden ruotsin- ja englanninkieliset käännökset.  

Sanallistetun Helsinki-kehystunnuksen liittäminen osaksi yksikön viestintää on helposti toteutettava ja toimiva ratkaisu. Tunnus vahvistaa toimijan yhteyttä Helsinki-brändiin ja kasvattaa samalla koko kaupunkiorganisaation brändipääomaa. 

Kuka toteuttaa? 

Kaupunkikonserniin kuuluvat:   

  • Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt  
  • Säätiöiden hallinnoimat kulttuurin ja vapaa-ajan kilpailluilla markkinoilla toimivat brändit, joille on jo kertynyt merkittävää brändiarvoa omina brändeinään ja joiden erottuvuus edellyttää omaa identiteettiä 
  • Yksiköt, joiden omistus on jaettu kaupungin ja muiden toimijoiden kesken 
  • Kumppanit, joilla on strategisesti merkittävää yhteistyötä kaupungin kanssa 
  • Toimijat, hankkeet ja tapahtumat, jotka saavat kaupungin myöntämiä avustuksia (vastikkeeton tuki) 

Tunnus muodostuu Helsinki-kehystunnuksesta ja sen yhteydessä olevasta tekstiosasta. Riippuen Helsingin roolista yksikön toiminnassa, on tunnuksesta käytössä kolme eri tekstimuotoilua, kukin tekstimuotoilu kolmella eri kielellä, ja kahdella eri asettelulla. Tunnuksesta käytetään sitä kieliversiota, mikä suunniteltavassa materiaalissa esiintyy. 

Säätiöiden hallinnoimat kulttuurin ja vapaa-ajan kilpailluilla markkinoilla toimivat brändit käyttävät Rakkaudella Helsinki -muotoilua. (Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen kanssa Helsinki-yhteyden ilmaiseminen sovitaan tapauskohtaisesti neuvottelujen kautta). 

Omistuspohjaltaan jaetut kaupunkikonsernin yksiköt, sekä kumppanit, joilla on strategisesti merkittävää yhteistyötä kaupungin kanssa käyttävät Yhteistyössä Helsinki -muotoilua. 

Toimijat, hankkeet ja tapahtumat, jotka saavat kaupungin myöntämiä avustuksia (vastikkeeton tuki) käyttävät Tukijana Helsinki -muotoilua.  

Taso 2 tunnuksen suoja-alue ja sijoittelu 

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa kehystunnukselle määriteltyä suoja-aluetta. Suoja-alue on tunnuksen ympärille määritetty alue, jonka sisälle ei saa tuoda muita elementtejä. 

Suoja-alue toimii myös marginaalina. 2 x H-kirjaimen korkeus määrittää marginaalin reunoihin. Ohessa on esitetty sanallistetun Helsinki-kehystunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat suhteessa formaattiin. 

Tunnuksesta tulee aina käyttää originaalitiedostoa, eikä sitä saa muokata ja käyttää ohjeiston vastaisesti. 

Tunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen H-kirjaimesta. Suoja-alue on 2 x H-kirjaimen korkeus mitattuna tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan. 

Tunnuksen vaakamallinen versio sopii parhaiten sijoitettavaksi formaatin oikeaan reunaan. 

Tunnuksen pystymallinen versio sopii parhaiten sijoitettavaksi formaatin ylä- tai alareunaan. 

Taso 2 Helsinki-tunnukset 

Käytä näitä originaalitunnuksia. Tunnukset saat tästä.

Suomeksi

Yhteistyössä

Tukijana

Rakkaudella

Ruotsiksi

Tillsammans med

Med stöd från

Med kärlek från

Englanniksi

Together with

Supported by

With love from

Esimerkkejä tason 2 toteutuksista 

Helsinki Festival 

Helsinki Festival on Helsingin tapahtumasäätiön hallinnoima tapahtumabrändi, jolle on kertynyt merkittävää brändiarvoa, ja joka toteuttaa näin omaa identiteettiään. Viestinnässä käytetään sanallisesta kehystunnuksesta Rakkaudella Helsinki -muotoilua 

Lisätiedot 

Brändiarkkitehtuuriin liittyen voit   

olla yhteydessä: 

marketing@hel.fi tai ulla.pietilainen@hel.fi  

Kysymyksiin liittyen ei ole jatkuvaa 24/7 päivystystä, mutta sinulle palataan mahdollisimman pian.